Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Predávajúci: obchodné meno: Mstyle s.r.o., Nadsadie 5540/15, 036 01 Martin
Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je súčasťou tohto poučenia, ktorý môžete po jeho vyplnení zaslať na emailovú adresu: odstupenie@historygarage.sk Ak zasielate tovar poštou, priložte uvedený formulár do balíka. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy

Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

3. Spôsob vrátenia tovaru

Tovar môžete zaslať na adresu: Mstyle s.r.o., Záturčianska 21, 036 01 Martin. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).

4. Poškodený tovar

Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

  • Pri doručení prepravcom: Vizuálne skontrolujte, či je obal neporušený a nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Táto kontrola sa netýka obsahu zásielky. Balík nemusíte pred kuriérom rozbaľovať. Ak zistíte zjavné poškodenie, tovar nepreberajte a do prepravného listu napíšte - "odmietnuté - TOVAR POŠKODENÝ". V prípade poškodenia túto skutočnosť prosím ihneď oznámte na tel: +421 905 891 063, popr. e-mail: mstyle@mstyle.sk. Podpisom prepravcovi potvrdzujete, že zásielka bola prevzatá v poriadku a nepoškodená. V prípade poškodenia samotného tovaru po rozbalení nás prosím kontaktujte čo najskôr, najlepšie však do 3 pracovných dní na tel: +421 905 891 063, popr. e-mail: mstyle@mstyle.sk. Je to vzhľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
  • Osobný odber na prevádzke: Kupujúci je povinný prekontrolovať tovar bezprostredne pri prevzatí. Akékoľvek poškodenie tovaru alebo nekompletnosť balenia je potrebné nahlásiť. Poškodenie tovaru, ktoré nebolo zjavne viditeľné v čase prevzatia, je potrebné nahlásiť pomocou mailu, alebo na e-shope v sekcii – kontaktujte nás pomocou webového formulára, najneskôr v deň prevzatia. Neskoršie reklamácie poškodenia tovaru nebudú uznané.

5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je

poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte a zašlite tento formulár: Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.


Súhlasiť

S cieľom poskytnúť vám čo najlepšie služby DIRTY STORE používa súbory cookie.