Zmluvné podmienky partnerského programu

1.Úvodné ustanovenia
1.1 Spoločnosť Mstyle s.r.o. so sídlom Nadsadie 5540/15, 036 01 Martin, SLOVENSKO IČO:47397381  IČ DPH:  SK2023846715, ktorá umožňuje on-line výber a tvorbu motívov na potlač textilu a iných materiálov. Mstyle s.r.o., je tiež prevádzkovateľom internetového obchodu s tovarom.
1.2 Partner je držiteľom oprávnenia na podnikanie v oblasti sprostredkovania a má záujem za dohodnutú odplatu podporovať predaj tovaru Mstyle s.r.o. tak, že prostredníctvom svojej internetovej stránky bude zákazníkom ponúkať možnosť uzavrieť zmluvy na kúpu tovaru s Mstyle s.r.o.
1.3 Partner odkliknutím súhlasu s uzavretím zmluvy v dolnej časti tejto strany vstupuje do zmluvného vzťahu so spoločnosťou Mstyle s.r.o., ktorá sa riadi ustanoveniami § 642 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Predmet činnosti partnera
2.1 Mstyle s.r.o.,  umiestni na svoju internetovú stránku a následne bude ponúkať tričká a iné produkty spoločnosti Mstyle s.r.o.
na svojej internetovej stránke. So súhlasom Mstyle s.r.o., si partner môže štruktúru a vzhľad a spôsob technológie grafických návrhov a potlače firmy Mstyle s.r.o., individuálne prispôsobiť na svojej internetovej stránke.
2.2 Údaje o zákazníkoch a objednanom tovare cez internetovú stránku partnera budú automaticky uložené do databázy Mstyle s.r.o., spracovanie objednávok, výrobu tovaru a jeho dodávku zákazníkom, ako i vybavovanie reklamácii zákazníkov, zabezpečuje Mstyle s.r.o.. Partner nevstupuje do zmluvného vzťahu so zákazníkmi a nie je povinný sa kúpnymi zmluvami so zákazníkmi ďalej zaoberať. Kúpne zmluvy so zákazníkmi uzaviera priamo Mstyle s.r.o. Partner je povinný na svojej internetovej stránke uverejniť obchodné podmienky a reklamačný poriadok spoločnosti Mstyle s.r.o.
2.3 Partner neručí za zaplatenie kúpnej ceny za tovar objednaný prostredníctvom jeho internetovej stránky. Nárok na províziu však partnerovi vzniká iba v prípade uhradenia kúpnej ceny zákazníkom.

3. Provízia
3.1 Partner má nárok na províziu za kúpne zmluvy uzavreté cez jeho internetovú stránku so zákazníkmi, ktorí uhradili kúpnu cenu za tovar. Pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, výška provízie je určená percentuálne z objemu tovaru zakúpeného cez internetovú stránku partnera nasledovne:
• provízia vo výške 15%, ak bol objem tovaru za jeden (1) kalendárny mesiac od 330,01 € do 660,- € (vrátane DPH),
• provízia vo výške 20%, ak bol objem tovaru za jeden (1) kalendárny mesiac nad 660,01 € (vrátane DPH).
3.2 Partner bude mať prístup do on-line systému spoločnosti Mstyle s.r.o., v ktorom môže sledovať počet kúpnych zmlúv uzavretých so zákazníkmi cez jeho internetovú stránku ako i aktuálnu výšku sprostredkovateľskej provízie.
3.3 Provízia je splatná mesačne pozadu na základe faktúry vystavenej partnerom a doručenej Mstyle s.r.o. po skončení príslušného kalendárneho mesiaca. Pokiaľ výška provízie za príslušný kalendárny mesiac nedosiahne 30,- € provízia bude partnerovi vyplatená až po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom nahromadená provízia dosiahne výšku aspoň 30,- €.
3.4 Partner nemá popri provízii nárok na úhradu nákladov spojených so sprostredkúvaním.

4. Zánik zmluvného vzťahu
4.1 Zmluvný vzťah medzi Mstyle s.r.o. a partnerom zaniká:
a) písomnou dohodou,
b) výpoveďou,
c) odstúpením od zmluvy.
4.2 V dohode o zániku zmluvného vzťahu strany upravia aj spôsob vysporiadania vzájomných záväzkov.
4.3 Každá zmluvná strana je oprávnená vypovedať túto zmluvu písomne bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je dva (2) mesiace a začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
4.4 Každá zmluvná strana je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť s okamžitou účinnosťou, ak druhá strana závažne porušuje svoje povinnosti. Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
4.5 V prípade zániku zmluvného vzťahu sa partner zaväzuje bezodkladne odovzdať Mstyle s.r.o. všetky veci, materiály a technológie, vrátane ich kópií, ktoré mu boli poskytnuté pre účely sprostredkovania.

5. Osobitné ustanovenia
5.1 Partner sa zaväzuje nezneužívať autorské práva, práva k ochranným známkam a iné práva duševného a priemyselného vlastníctva spoločnosti Mstyle s.r.o. alebo zákazníkov. Partner vyhlasuje, že pri vykonávaní sprostredkovateľskej činnosti nebude konať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť značku Mstyle s.r.o. a OFF4you, alebo dobré meno alebo povesť spoločnosti Mstyle s.r.o.
5.2 Partner môže uskutočňovať marketing výrobkov spoločnosti Mstyle s.r.o. iba s jej súhlasom a na základe jej pokynov. Partner berie na vedomie, že na účel marketingu výrobkov môže používať iba reklamné texty, materiály a predmety schválené spoločnosťou Mstyle s.r.o.

5.3 Partner sa zaväzuje, že bez riadneho súhlasu nebude ponúkať ako motív potlače obrázky alebo texty, ktoré sú chránené autorským právom alebo iným právom priemyselného vlastníctva, to isté platí pre obrázky osôb, kresby osôb, alebo iné prejavy osobnej povahy chránené podľa občianskeho zákonníka, ako aj pre urážlivé, diskriminačné, fašistické, rasistické a/alebo pornografické obrázky alebo texty (pre všetky uvedené prípady na účely tejto zmluvy len „autorské práva“). V prípade porušenia tejto povinnosti je za porušenie autorských práv zodpovedný partner.
5.4 V prípade zistenia porušenia autorských práv si Mstyle s.r.o. vyhradzuje právo zablokovať prístup k takým súborom, odstrániť takéto súbory a postúpiť kontaktné údaje partnera majiteľovi autorských práv alebo inej dotknutej inštitúcii alebo osobe.   

6. Záverečné ustanovenia
6.1 Právne vzťahy medzi Mstyle s.r.o. a partnerom sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
6.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť vyplnením identifikačných a kontaktných údajov partnera a odkliknutím súhlasu s uzavretím zmluvy v dolnej časti.